Отзывы о ведущих клиниках Киева
Клиники Киева

Врачи


Новости


 › 
31
5

Институт Рака отзывы

Институт Рака Інститут було засновано відповідно до наказу Губернського відділу охорони здоров’я (Губвідздраву) від 7 липня 1920 року № 48 шляхом реорганізації центральної станції рентгенології.

За наказом МОЗ України від 16.11.88 № 229 Київський науково-дослідний рентгено-радіологічний та онкологічний інститут МОЗ УРСР було реорганізовано в Київський науково-дослідний інститут онкології МОЗ УРСР. Наказом МОЗ України від 07.08.92 № 122 Київський науково-дослідний інститут онкології перейменовано в Український науково-дослідний інститут онкології та радіології МОЗ України.

Згідно з постановою КМУ від 07.08.00 № 1232 та відповідно до наказу МОЗ і АМН України від 10.08.00 № 195а/39, наказу АМН від 29.09.00 № 51 Український науково-дослідний інститут онкології та радіології введено до складу Академії медичних наук України та перейменовано на Інститут онкології АМН України.

Постановою Президії АМН України від 28.12.06 №16/2 Інститут онкології АМН України перейменовано на Державну установу «Інститут онкології АМН України».

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.12.07 №1186-р та наказу МОЗ України від 09.02.08 № 24-0 Державну установу «Інститут онкології АМН України» перейменовано в Державну установу «Національний інститут раку».

Указом президента України від 03.02.09 №67/2009 державній установі «Національний інститут раку» було надано статус національний.

Службу спеціалізованої онкологічної допомоги було створено у повоєнні роки. Колектив інституту брав активну участь в організації та розбудові мережі спеціалізованих онкологічних закладів як головний онкологічний заклад України.

Нині Інститут є єдиною головною установою в країні, яка вирішує проблеми онкології. Він розробляє та виконує проекти державних і національних програм, нормативних документів з онкології; проводить наукові дослідження в галузі діагностики, профілактики та лікування онкологічних захворювань; бере участь у розробці нових препаратів, медичної техніки, апаратури, інструментів та виробів медичного призначення.

В Інституті функціонує клініка, ліжковий фонд якої налічує 560 ліжок, в тому числі: онкологічні для дорослих – 464; онкологічні для дітей – 40; радіологічні – 56; відділення реанімації та інтенсивної терапії – 24 ліжка; консультативна поліклініка на 400 відвідувань у зміну. У штаті інституту 1063 співробітники, в тому числі 119 науковців та 168 лікарів. В Інституті працюють 13 заслужених лікарів України, заслужений працівник охорони здоров’я України; член-кореспондент НАН та АМН України, 27 докторів та 78 кандидатів наук.

В Інституті створено наукові школи, які визначають пріоритети в провідних галузях онкології, а саме: клінічної онкології, клінічної радіології, експериментальної онкології та імунології, хірургічної гематології, експериментальної фармакології, клінічної хіміотерапії та кріохірургії.

У клініці Інституту щороку отримують медичну допомогу понад 11 тисяч осіб, у відділенні дитячої онкології – понад 600 дітей. Кількість операцій в останні 5 років досягає 4500 щорічно. Переважно це хірургічні втручання на органах травлення та черевної порожнини (21,2%), жіночих статевих органах (14,7%), молочній залозі (16,3%).

Кількість відвідувань консультативної поліклініки щороку досягає 150тисяч.

Досягнення інституту
В організації онкологічної допомоги:
На базі Інституту створено Національний канцер-реєстр України, який здійснює науково-методичне керівництво мережею регіональних канцер-реєстрів, що охоплюють всю територію України. Персоніфікована база даних реєстру є основою для здійснення моніторингу стану захворюваності і смертності населення України від злоякісних новоутворень та вивчення стану онкологічної допомоги населенню України.
Під егідою Інституту розроблені та впроваджені стандарти стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги онкологічним хворим для уніфікації діагностично-лікувального процесу в онкологічній службі України.

У діагностиці раку:
- розроблені цитологічні методи діагностики передраку та раку легені;
- визначені цитогенетичні критерії диференційної діагностики лімфопроліферативних процесів;
- створено онкомаркерні методи діагностики перебігу пухлинної хвороби для оцінки ефективності лікування та прогнозування виникнення рецидивів та метастазів;
- розроблені критерії мікроскопічної діагностики дисплазій та карцином шлунка.

У лікуванні онкологічних хворих:
- розроблені та впроваджені методи органозберігаючих економних операцій хворих на злоякісні новоутворення молочної залози, жіночих статевих органів на ранніх стадіях розвитку пухлини;
- розроблені методи пластичних операцій у хворих з пухлинами опорно-рухового апарату із застосуванням вітчизняних керамічних матеріалів, які дозволили в десять разів зменшити кількість післяопераційних ускладнень, на два-три місяці скоротити термін медичної реабілітації хворих, на десять - дванадцять днів скоротити тривалість ліжко-дня;
- застосування біополімерів у комплексному лікуванні хворих на саркоми м’яких тканин за розробленими методами дозволило на 10–15% зменшити кількість рецидивів та метастазів;
- розроблені методи неоад’ювантної регіональної (внутрішньоартеріальної, ендолімфатичної, лімфотропної) терапії при злоякісних новоутвореннях жіночих статевих органів, травного тракту, молочної залози, що покращило результати лікування на 15–20%;
- розроблені модифікуючі методи лікування (магнітотерапія, гіперглікемія, гіпертермія) хворих на злоякісні новоутворення ротової порожнини, молочної залози, з впровадженням яких підвищено операбельність на 25–30%;
- розроблені методи лікування хворих на рак шлунка, печінки, підшлункової залози, молочної залози, жіночих статевих органів із застосуванням сучасних методів кріодеструкції, лазерної терапії, що дозволило зменшити кількість калічущих втручань та поліпшити медичну та соціальну реабілітацію хворих;
- розроблені та застосовуються методи біотерапії онкологічних хворих із застосуванням аутовакцин, інтерферону, що дозволило підвищити рівень 3 – 5-річної виживаності на 15–20%;
- розроблено пріоритетний науковий напрямок клінічної онкології на основі застосування прецизійної технології рентгеноендоваскулярної хірургії злоякісних пухлин, що дозволяє досягти деструкції та регресії пухлини, а також конвертувати нерезектабельне новоутворення в резектабельне;
- розроблені ультразвукові, магнітнорезонансні та рентгенологічні критерії ефективності хіміопроменевої терапії з метою корекції протоколів лікування хворих;
- розроблено методику сцинтиграфічного визначення обсягів залишкової тканини щитоподібної залози і регіонарних метастазів при комбінованому лікуванні хворих на рак щитоподібної залози, що дозволило підвищити ефективність лікування на 85%.

У реабілітації онкологічних хворих:
- розроблені методи пластики молочної залози після оперативного втручання з приводу злоякісних новоутворень, що значно поліпшило психологічну та соціальну реабілітацію хворих;
- розроблені методи ендопротезування великих суглобів вітчизняними ендопротезами, що дозволило в 75% випадків поновити функціональні можливості кінцівок;
- розроблені методи реконструкції м’якотканинних та кісткових дефектів після видалення злоякісних пухлин із застосуванням мікрохірургічної техніки та апаратів зовнішньої фіксації, що дозволило у 84% хворих відновити функцію кінцівки.

Інститут отримав патенти України на 224 розробки, за останні три роки – на 94.

В Інституті у 2007 р. виконувалось 17 науково-дослідних робіт за бюджетом АМН України, 5 з них завершено. На 2008 рік заплановано 6 нових НДР з різних проблем онкології, які затверджено АМН України.

Новими перспективними напрямками наукової та клінічної діяльності Інституту є:
- розробка сучасних методів профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень;
- затвердження та постійне вдосконалення протоколів лікування онкологічних хворих згідно з міжнародними стандартами, адаптованими до умов та можливостей вітчизняної охорони здоров’я; створення постійно діючої комісії за для перегляду стандартів лікування;
- обґрунтування потреб матеріально-технічного забезпечення протоколів лікування онкологічних хворих: хіміотерапевтичними препаратами, радіофармацевтичними препаратами, препаратами супроводу тощо;
- розробка фармакоекономічного обґрунтування для застосування схем лікування онкологічних хворих з метою переходу до формулярної системи;
- виконання рекомендацій ВООЗ для країн з перехідною економікою щодо виготовлення та використання для лікування онкологічних хворих генеричних форм хіміопрепаратів;
- впровадження сучасних скринінгових програм для своєчасного виявлення пухлин візуальних локалізацій: раку шийки матки, молочної залози та інших;
- проведення постійного моніторингу рівня ураження населення України злоякісними новоутвореннями на базі Національного канцер-реєстру з метою визначення пріоритетних напрямків розвитку онкологічної допомоги населенню;
- впровадження сучасних інформаційних технологій для оцінки діяльності онкологічних закладів та визначення ефективності лікування хворих.

За останні 10 років Інститут організував та провів 4 з’їзди онкологів та радіологів, 112 науково-практичних конференцій з міжнародною участю. Чотири співробітники Інституту стали лауреатами Державної премії України.Адреса:ул. Ломоносова, 33/43, (044) 2590186
Отзывы о Институт РакаНет отзывов


Автор:
Отзыв:
E-mail:
Ваш Email будет использоваться только для обратной связи и является конфиденциальной информацией
Ваша оценка:  - оценка влияет на рейтинг Институт Рака

Всё о лечении


Лечение угревой сыпи Лечение угревой сыпи Акне (acne, угревая сыпь, угри, прыщи) – это заболевание сальных желез. Как правило, акне представляют собой воспалительные узелки (прыщи) красного цвета, часто болезненные, а также невоспалительные комедоны, представляющие собой безболезненные черные точки. Акне располагаются на коже лица, шеи, груди и...
8 мая, 2012 год
Что такое ЭКО Что такое ЭКО Искусственное оплодотворение  (ЭКО), – это оплодотворение вне организма, т.е. в лабораторных условиях или попросту в пробирке. Со времени рождения первого «ребенка из пробирки» в 1978 году искусственное оплодотворение стало одним из важнейших и самых эффективных методов лечения бесплодия. Ежегодно в...
26 апреля, 2012 год
Лечение Пиелонефрита Лечение Пиелонефрита Пиелонефрит (pyelonephritis) – инфекционное воспалительное заболевание почек, вовлекающее в патологический процесс почечную лоханку, чашечки и паренхиму почки.    Гораздо чаще пиелонефритом страдают женщины, что обусловлено особенностями анатомического строения (инфекции легче проникнуть в мочевой пузырь восходящим путем). Обычно воспаление почек сопутствует другим...
6 февраля, 2012 год
Лечение Цистита Лечение Цистита Цистит (cystitis) – воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря; одно из частых урологических заболеваний.    Чаще всего возбудителями цистита становятся кишечная палочка, протей и микробы рода клебсиелла. При воспалении слизистой мочевого пузыря, развившемся после инструментальных вмешательств, операций, катетеризации мочевого пузыря, его возбудителями...
6 февраля, 2012 год


bigmir)net TOP 100